Prisoversigt for Pure Heart ®
Opdateret den 1. Juli 2020
1 Generelt
1.1 Denne prisoversigt dækker Pure Heart ® ApS | CVR-nr. DK36731664, herunder Pure Heart Group, der består af følgende afdelinger: Business | Care | Interact | Yoga | Product | Casa di Pure Heart.
(i det følgende ”Pure Heart”)
1.2 Prisoversigten er gældende fra den 1. Juli 2020 og erstatter tidligere prislister fra Pure Heart.

2 Prispolitik
2.1 I ønsket om, at skabe gennemsigtighed og forudsigelighed i prisen på vores ydelser, har vi forskellige prismodeller. Med særlig vægt på, at vores bistand tilfører værdi for vores klienter.
2.2 Vores ydelser dækker over en række forskellige specialer og brancher, hvor behovene og opgaverne er forskelligartede, både i form og omfang. Herfor er en forventningsafstemning, også når det drejer sig om prisen på vores ydelser, vigtigt.
2.3 Vi bevæger os i et bredt spektrum fra de mere standardiserede ydelser, hvor effektiv og hurtig levering til en ofte kendt pris er afgørende, til de meget komplekse opgaver, hvor vores specialviden og "cutting edge"-problemløsning er central. Af denne årsag er forskellige prismodeller nødvendig for at tilpasse os vores klienters individuelle behov og ønsker.

3 Beregning
3.1 Generelt fastsættes vores honorar på grundlag af vores ressourceforbrug. Her indgår en samlet vurdering af det bestilte arrangement. I vurderingen indgår bl.a. opgavens omfang, kompleksitet, om der er særlige ønsker og behov der skal honoreres, samt klientens samlede situation.
3.2 Ved større og længerevarende arrangementer tillægges Value‐based Pricing, hvor prissætningen sker ud fra et gensidigt fairness princip. 

4 Længervarende arrangement
4.1 Vi tager vores klienter og deres situation seriøst. I integritet herfor starter arrangement med et fortroligt møde, hvor vi afdækker de forhold, der gør sig gældende. Gennem en åben og ærlig samtale får vi indblik i, hvor klienten er og gerne vil hen, hvorved det bedste grundlag for at rådgive, tilrettelægge og prissætte arrangementet tilvejebringes. Efterfølgende bekræftes den samlede aftale i en kontrakt, der underskrives af begge parter.
4.2 Pure Heart fungerer som ekstern konsulent og rådgiver tilknyttet virksomheder og organisationer i ind og udland. Dette sker på faste kontraktvilkår over en nærmere aftalt periode.

5 Faste priser

5.1 Exclusive Mentoring, Coaching™ og anden undervisning honoreres, hvor andet ikke er skriftligt aftalt, ved kr. 1.600,00 ekskl. moms. pr. time.
5.2 Opstart - Afklaring og Rådgivningsmøder honoreres, hvor andet ikke er skriftligt aftalt, ved kr. 1.400,00 ekskl. moms. pr. time.
5.3 Telefonmøde afregnes, hvor andet ikke er skriftligt aftalt, til kr. 995,00 ekskl. moms. pr. samtale af 60 minutters varighed. Ved forlængelse tillægges kr. 549,00 ekskl. moms pr. halve time til den oplyste pris.
5.4 Holistisk Helbredskonsultation | Kr. 2.895,00.
Konsultation af 2 1/2 times varighed.
On phone (kun efterfølgende support) | Kr. 899,00.
Samtale af 60 minutters varighed.
5.5 Call and Response™| Kr. 4.99500,00 ekskl. moms.
Møde af 2 timers varighed.
5.6 Timepris | Kr. 1.800,00 ekskl. moms.

6 Afregning
6.1 Hvor andet ikke er skriftligt aftalt, afregnings der pr. påbegyndt halve time til den til enhver tid gældende timepris.

7 Medgået tid
7.1 Medgået tid i forbindelse med bestilte møder, problemer, administration af etableret arrangement, herunder manglende betaling, konsulent og rådgivningsydelser, samt ekstra undervisningstid og anden bistand afregnings, hvor andet ikke er skriftligt aftalt, pr. påbegyndt halve time til den til enhver tid gældende timepris.

8 Akut assistance
8.1 Akut ydet assistance pålægges 20% til den til enhver tid gældende timepris i tidsrummet mellem kl. 09:00 og kl. 18:00 på hverdage.
8.2 Akutgebyret uden for dette tidsrum er på 40%, tillagt den til enhver tid gældende timepris.
8.3 Ydes den akutte assistance uden for de lokations Pure Heart benytter, debiteres klienten særskilt for udlæg og omkostninger i forbindelse hermed.
8.4 Ydes der akut assistance, som en del af et længerevarende arrangement, vil omkostninger hertil være aftalt skriftligt i den indgåede kontrakt og til en lavere sats.

9 Udlæg
9.1 Klienten vil, ud over honoraret for den udførte bistand og undervisning, blive debiteret eventuelle udlæg i forbindelse hermed. Dette vil enten ske separat eller ved næste faktura.

10 Location
10.1 Møder og aftalte arrangement kan afholdes på de af klienten valgte locations.
10.2 Location mere end 30 km fra Hellerup pålægges et mindre tillæg på kr. 80,00 pr. 10 km. Eks. v. vil tillægget ved en location 50 km fra Hellerup være på kr. 160,00 for de 40 ekstra kilometer.

11 Betalingsvilkår
11.1 Der faktureres netto kontant, hvor andet ikke skriftligt er aftalt.
11.2 Betaling sker altid forud. Ved et længerevarende arrangement tilbydes forudbetalt ratebetaling.
11.3 Vort honorar tillægges moms i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Claus Hohlweg
Direktør for Pure Heart ®
Copyright © 2020   ·   Pure Heart ®   ·   All Rights Reserved by Claus Hohlweg
Pure Heart ® | Main Office (juridisk adresse) Tuborg Nord, Hans Bekkevolds Allé 7, DK-2900 Hellerup, Denmark