Prisoversigt
Opdateret den 1. Juli 2020
♦ Prisoversigt for Pure Heart® ApS

1 Generelt
1.1 Denne prisoversigt er gældende for Pure Heart® ApS | CVR-nr. DK36731664.
1.2 Pure Heart® har flere ekspertiseafdelinger samlet under Pure Heart® Group, der består af:
Pure Heart® Business | Pure Heart® Care | Pure Heart® Interact | Pure Heart® Yoga | Pure Heart® Product | Casa di Pure Heart®.
(i det følgende ”Pure Heart”)
1.3 Denne publikation sker på vegne af og dækker hele Pure Heart® Group.
1.4 Main Office (juridisk adresse)
Tuborg Nord, Hans Bekkevolds Allé 7
DK - 2900 Hellerup, Denmark

2 Prispolitik
2.1 I ønsket om, at skabe gennemsigtighed og forudsigelighed i prisen på vores ydelser, har vi forskellige prismodeller. Med særlig vægt på, at vores rådgivning, hjælp, støtte og undervisning tilfører værdi for vores klienter, sker etablering af et arrangement på baggrund af et personligt opstartsmøde, hvor vi i fortrolighed med klienten afdækker de forhold, der gør sig gældende. Ved en åben og ærlig fortrolig samtale får vi indblik i, hvor klienten er og gerne vil hen. Derved tilvejebringes det bedste grundlag for at rådgive og tilrettelægge arrangementet, herunder prissætningen. Gennem den fortrolige afdækning med vores klient finder vi den prismodel, der passer bedst til opgaven.
2.2 Vores ydelser dækker over en række forskellige specialer og brancher, hvor behovene og opgaverne er forskelligartede, både i form og omfang. Herfor er en forventningsafstemning, også når det drejer sig om prisen på vores ydelser, vigtigt.
2.3 Vi bevæger os i et bredt spektrum fra de mere standardiserede ydelser, hvor effektiv og hurtig levering til en ofte kendt pris er afgørende, til de meget komplekse opgaver, hvor vores specialviden og "cutting edge"-problemløsning er central. Af denne årsag er forskellige prismodeller nødvendig for at tilpasse os vores klienters individuelle behov og ønsker.

3 Beregning
3.1 Generelt fastsættes vores honorar på grundlag af vores ressourceforbrug. Her indgår en samlet vurdering af det bestilte arrangement. I vurderingen indgår bl.a. opgavens omfang, kompleksitet, om der er særlige ønsker og behov der skal honoreres, samt klientens samlede situation.
3.2 Ved større og længere arrangementer tillægges Value‐based Pricing, hvor prissætningen sker ud fra et gensidigt fairness princip. 

4 Længervarende arrangement
4.1 Længervarende forløb aftales ved et personligt opstartsmøde, hvor omfanget af opgaven afdækkes. Efterfølgende bekræftes arrangementet og den samlede aftale i en kontrakt, der underskrives af begge parter.
4.2 Pure Heart® fungerer som ekstern konsulent og rådgiver tilknyttet virksomheder og organisationer i ind og udland. Dette sker på faste kontraktvilkår over en nærmere aftalt periode.

5 Faste priser
5.1 Exclusive Mentoring, Coaching™ og anden undervisning honoreres ved kr. 1.600,00 ekskl. moms. pr. time ved enkeltstående sessions.
5.2 Opstart - Afklaring og Rådgivningsmøder honoreres ved kr. 1.400,00 ekskl. moms. pr. time.
5.3 Telefonmøde afregnes til kr. 995,00 ekskl. moms. pr. samtale af 60 minutters varighed. Ved forlængelse tillægges kr. 549,00 ekskl. moms pr. halve time til den oplyste pris.
5.4 Timeprisen er kr.1.800,00 ekskl. moms.

6 Afregning
6.1 Hvor andet ikke er skriftligt aftalt, afregnings der pr. påbegyndt halve time til den til enhver tid gældende timepris.

7 Medgået tid
7.1 Medgået tid i forbindelse med bestilte møder, problemer, administration af etableret arrangement, herunder manglende betaling, konsulent og rådgivningsydelser, samt ekstra undervisningstid og anden bistand afregnings, hvor andet ikke er skriftligt aftalt, pr. påbegyndt halve time til den til enhver tid gældende timepris.

8 Akut assistance
8.1 Akut ydet assistance pålægges 20% til den til enhver tid gældende timepris i tidsrummet mellem kl. 09:00 og kl. 18:00 på hverdage.
8.2 Uden for dette tidsrum er akutgebyret på 40% tillagt den til enhver tid gældende timepris.
8.3 Ydes den akutte assistance uden for de lokations Pure Heart® benytter, debiteres klienten særskilt for udlæg og omkostninger i forbindelse hermed.
8.4 Ydes der akut assistance, som en del af et længerevarende arrangement, vil omkostninger hertil være aftalt skriftligt i den indgåede kontrakt og til en lavere sats.

9 Udlæg
9.1 Klienten vil, ud over honoraret for den udførte bistand og undervisning, blive debiteret eventuelle udlæg i forbindelse hermed. Dette vil enten ske separat eller ved næste faktura.

10 Location
10.1 Møder og aftalte arrangement kan afholdes på de af klienten valgte locations.
10.2 Location mere end 30 km fra Hellerup pålægges et mindre tillæg på kr. 80,00 pr. 10 km. Eks. v. vil tillægget ved en location 50 km fra Hellerup være på kr. 160,00 for de 40 ekstra kilometer.

11 Betalingsvilkår
11.1 Der faktureres forud og netto kontant, hvor andet ikke skriftligt er aftalt.
11.2 Ved et længerevarende arrangement tilbydes forudbetalt ratebetaling.
11.3 Vort honorar tillægges moms i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Claus Hohlweg
Direktør for Pure Heart®
Copyright © 2020   ·   Pure Heart®   ·   All Rights Reserved by Claus Hohlweg
♦ prisoversigten er gældende for PURE HEART® | CVR-NR. DK36731664, herunder PURE HEART® GROUP, DER består af:
PURE HEART® BUSINESS
 | PURE HEART® CARE
 | PURE HEART® INTERACT
 | PURE HEART® YOGA
 | PURE HEART® PRODUCT | 
CASA DI PURE HEART®.