Immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder

Pure Heart® er et beskyttet varemærke® ejet af direktør Claus Hohlweg | Owner ID number 665272 og 1090759.

1.1  Pure Heart® navnet er et beskyttede ordmærke, Registered Trademark® nr. 013465621.
1.2  Pure Heart® logo er et beskyttet figurmærke, Registered Trademark® nr. 018245283.
1.3  Beskyttelsen af Pure Heart® navnet og figurmærke dækker Danmark og hele EU, herunder UK efter deres udtrædelse af EU.
1.4  Al materiale, layout, publikationer og teknikker mv. benyttet af Pure Heart® tilhører direktør Claus Hohlweg og må ikke benyttes af andre uden skriftlige tilladelse fra Claus Hohlweg.
1.5  Al materiale, layout, publikationer og teknikker mv. udarbejdet af direktør Claus Hohlweg til Pure Heart® tilhører Claus Hohlweg og må ikke benyttes af andre uden skriftlige tilladelse fra Claus Hohlweg.
1.6  Beskyttelse af de samlede varemærker er afledt af immaterialretten, hvilket betyder, at direktør Claus Hohlweg, som ejer, har eneret til at benytte Pure Heart® navnet og figurmærket. Krænkelse af de immaterielle rettigheder er ulovligt og vil blive retsforfulgt. Krænkes et varemærke tilpligtes den krænkende part at betale erstatning for den skade, som krænkelsen har forvoldt rettighedshaveren. Erstatningen udmåles baseret på den forurettedes parts tabte fortjeneste, samt den krænkende parts uberettigede fortjeneste. Den krænkende part skal derudover betale et vederlag til den forurettede for udnyttelsen af varemærket. Er krænkelse af varemærke forsætligt og er der skærpende omstændigheder, kan der tillige tilkendes godtgørelse for ikke økonomisk skade. Selv om krænkelsen måtte være uagtsom, og dette kan bevises, så kan den
krænkende part stadig ifalde erstatningsansvar. Dømmes en part for krænkelse af varemærket, kan domstolen på begæring beslutte, at den vare, som krænker varemærkeretten, skal: tilbagekaldes, tilintetgøres, udleveres til den forurettede eller have fjernet de ulovlige varemærker.
Måtte krænkelsen, udnyttelsen og misbruget have den konsekvens, at Pure Heart® ApS og/eller direktør Claus Hohlweg ry lider uoprettelig skade vil dette blive retsforfulgt særskilt, civilretligt såvel som strafferetligt.
1.7  Rettigheder | Alt materiale på dette website, herunder Pure Heart® navnet og figurmærke, varemærker, grafik, tekster, publikationer, ikoner og billeder, tilhører direktør Claus Hohlweg og er beskyttet
 i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning. Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er alene tilladt i det omfang ophavsretslovens bestemmelser berettiger hertil, medmindre andet forudgående er aftalt skriftligt med direktør Claus Hohlweg. Ovennævnte materiale må således ikke gøres til genstand for offentliggørelse eller fremvisning uden forudgående skriftlige tilladelse fra direktør Claus Hohlweg. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden forudgående skriftlige tilladelse fra direktør Claus Hohlweg. Overtrædelse af ovenstående kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er ikke tilladt at fjerne meddelelser fra websitet eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende. Det er dog tilladt for brugere af websitet frit at printe materiale til eget privat ikke-kommercielt brug. Det er også tilladt at linke til websitet, så længe dette sker på en loyal og til et anerkendelsesværdigt formål i overensstemmelse med gældende dansk ret.

1.8  Brugen af websitet sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på websitet gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Pure Heart® fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr. Pure Heart® hæfter ikke for fejl i programmel, transmissionsfejl og andre fejl, der bevirker, at brugeren får forkerte eller mangelfulde oplysninger. Alle oplysninger skal betragtes som vejledende og leveres uden ansvar for Pure Heart®. Enhver skriftlig aftale, indgået mellem Pure Heart® og klienten, har forrang frem for disse oplysninger og betingelser i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse oplysninger, betingelser og den nævnte anden skriftlige aftale.
1.9  Det ikke tilladt selv at undervise, instruere eller på anden måde videregive teknikker, viden mv. erhvervet hos Pure Heart® og Pure Heart® Group. Alt der erhverves i forbindelse med arrangementet og i den øvrige kontakt med Pure Heart® og Pure Heart® Group er personligt og fortroligt og bør som følge heraf behandles sådan. Det er herunder ikke tilladt, at benyttes de erhvervede ting og viden i erhvervsmæssig henseende.

All content Copyright © 2020   ·   All Rights Reserved by Claus Hohlweg

Firm

Pure Heart®
CVR- nr. DK36731664

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

♦   Opening Hours

All inquiries, contact our main office

☎   70 27 27 72

        

Still curious about Pure Heart®

♦   About

♦   Overview

f            in